Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.Feldenkraiscentrumhetgooi.nl en www.feldenkraisonline.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

Gebruik van informatie

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Een Zilverenrand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging voor medisch advies. De informatie op de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden door Een Zilverenrand.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Een Zilverenrand heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Een Zilverenrand aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Een Zilverenrand, de inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, videomateriaal, audiomateriaal, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Een Zilverenrand of bij haar licentiegevers. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Een Zilverenrand daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Geen aansprakelijkheid

Een Zilverenrand streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Een Zilverenrand niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Een Zilverenrand kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot

 

en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.