Disclaimer

De trainingen/lessen/modules op de website(s) van Een Zilverenrand [Feldenkrais Online | Soepel Pijnvrij Bewegen | NeuroStressReleaseAcademy] hebben enkel een educatief doel en zijn zodanig als bewegings-educatie opgezet. De training/les/module is geen medische behandeling noch is het bedoeld als vervanging daarvoor.

De instructies/ bewegingen dienen rustig, zacht en langzaam uitgevoerd te worden met voldoende rust momenten. Als je om gezondheidsredenen niet weet of je in staat bent hieraan veilig deel te nemen; vraag van tevoren toestemming aan je arts. Door meedoen aan of het kopen van trainingen/lessen/modules van deze website bevestig je dat je dit hebt gelezen en begrepen.  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de producten en diensten van Een Zilverenrand zullen van persoon tot persoon verschillen. Het is aan jou om de lessen met regelmaat uit te voeren en mijn taak om jou daar zoveel mogelijk in te begeleiden. 

 

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

Gebruik van informatie

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Een Zilverenrand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging voor medisch advies. De informatie op de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden door Een Zilverenrand.

 

Trainingen/les modules

De Pijnvrij Bewegen trainingen/ les modules die wij aanbieden op deze site, zijn met aandacht en zorg gemaakt. Wanneer je om gezondheidsredenen of bij twijfel niet weet of je in staat bent om veilig deel te nemen aan de training/lessen dien je van tevoren advies en toestemming te vragen aan je arts. Een Zilverenrand is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuist gebruik. Alle informatie op deze site is educatief en algemeen. Een persoonlijk advies kan alleen gegeven worden door de arts of de therapeut tijdens een consult.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Een Zilverenrand heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Een Zilverenrand aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Een Zilverenrand, de inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, videomateriaal, audiomateriaal, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Een Zilverenrand of bij haar licentiegevers. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Een Zilverenrand daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Geen aansprakelijkheid

Een Zilverenrand streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Een Zilverenrand niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Een Zilverenrand kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

 

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.